Back

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osoby fizyczne (dalej: Użytkownicy) w związku z korzystaniem przez nich z witryny firmy Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295, dostępnej pod adresem internetowym https://www.akademiadekoracji.pl (dalej: Serwis). Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO.
 2. Niniejsza Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników.

§2

DANE OSOBOWE

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe udostępniane w ramach Serwisu przez Użytkowników wypełniających formularz kontaktowy: imię i nazwisko, telefon, e-mail, nazwa firmy oraz ewentualne dane wskazane w treści wiadomości (dalej: Dane osobowe).
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikowi udziału w szkoleniach i webinariach, jak również zakupu publikacji wydawanych przez firmę Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295.
 3. Administratorem danych osobowych jest Ewa Szumińska prowadząca firmę Dzika Róża Pracownia Dekoratorska (dalej: Administrator danych).
 4. Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem: poczty elektronicznej kontakt@akademiadekoracji.pl lub pod numerem telefonu +48 503 840 400.
 5. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi jedynie w oparciu o zawartą z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator danych może korzystać z narzędzi analitycznych, które służą do gromadzenia informacji na temat aktywności użytkowników na stronie internetowej Serwisu, takich jak odwiedzone podstrony Serwisu, przejścia pomiędzy podstronami Serwisu, źródło użytkownika, informacje o profilu użytkownika, konwersja, sesje wideo użytkowników czy czas spędzony na stronie internetowej Serwisu.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności w celu zapoznania się przez Administratora z treścią wiadomości przesłanych przez osoby wypełniające formularz kontaktowy i udzielenia mu stosownej odpowiedzi.
 8. Udostępnienie Danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości zamieszczonej w formularzu kontaktowym.
 9. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w sposób i na zasadach określonych w tej zgodzie.
 10. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników dodatkowej i dobrowolnej zgody, ich dane osobowe mogą być wykorzystane w celu przekazania informacji handlowych, w tym wysyłanych za pośrednictwem urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, w sposób i na zasadach określonych w tej zgodzie.
 11. Zgody wyrażone przez Użytkowników mogą zostać przez nich w każdej chwili odwołane, poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres  kontakt@akademiadekoracji.pl.
 12. W przypadku udostępnienia Danych osobowych wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na treść wiadomości zamieszczonej w formularzu kontaktowym, Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny dla jej udzielenia, chyba że z przesłanej wiadomości w sposób jednoznaczny wynikać będzie niezbędność i celowość przechowywania danych przez dłuższy czas.
 13. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości
 14. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

§3

PRAWO KONTROLI

 

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Administrator danych respektuje wszelkie uprawnienia przysługujące Użytkownikom, w tym w szczególności prawo żądania aktualizacji Danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia, które mogą być realizowane przez Użytkowników w dowolnym momencie, chyba że ich realizację uniemożliwiają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach RODO, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz przeniesienia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Uprawnienia wskazane w § 3 ust. 2 i 3 mogą być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@akademiadekoracji.pl.
 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§4

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator danych stosuje odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, Administrator danych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, a także w celu przygotowania procedur na wypadek stwierdzenia naruszenia Danych osobowych oraz potwierdzenia wdrożenia wymaganych środków w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator opracował Politykę bezpieczeństwa zawierającą niezbędne procedury i działania zapewniające realizację obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. W żadnym wypadku Administrator nie udziela dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz podmiotom trzecim.

§5

PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie wyłącznie za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu elektronicznym, wykorzystywanym przez Użytkownika.
 3. Na stronie Serwisu używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne – pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.
 4. Ograniczenia lub wyłączenie przez Użytkownika stosowania plików cookies jest możliwe w każdym czasie, jednak może to wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych serwisu lub całkowicie uniemożliwić jego wyświetlenie.
 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

§6

SERWISY ZEWNĘTRZNE

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 13 lipiec 2020 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w szczególności ze względu rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisów.
 3. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały poprzez umieszczenie informacji o wprowadzonej zmianie na stronie, na której zamieszona została niniejsza Polityka Prywatności.
 4. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt przez formularz umieszczony w Serwisie lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej kontakt@akademiadekoracji.pl.