Back

Regulamin

Niniejszy regulamin korzystania z platformy e-learningowej, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z platformy e-learningowej, która należy do firmy Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295, dostępnej pod adresem internetowym https://www.akademiadekoracji.pl

Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z platformy e-learningowej.
 2. Administrator – podmiot będący właścicielem platformy e-learningowej, w tym wypadku firma Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295.
 3. Platforma – e-learningowa aplikacja internetowa służąca do nauki w trybie online, w tym przeprowadzania szkoleń, lekcji, wykładów prezentacji multimedialnych itd., dostępna pod adresem internetowym https://www.akademiadekoracji.pl
 4. Konto użytkownika – zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy e-learningowej, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres, adres e-mail użytkownika.

Informacje ogólne, zakres użytkowania, zastrzeżenia

 1. Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet i działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłącznie okresów awarii.
 2. Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga od użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem ( ADOBE READER,FLASH PLAYER. JAVA ), niezbędnym do udziału w kursach e-learningowych zamieszczonych na platformie. W celu możliwości dostępu do platformy, użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mail.
 3. Korzystając z Platformy j, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 4. Korzystając z platformy, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na jego koncie, oraz otrzymywanie materiałów promocyjnych i reklamowych, dotyczących szkoleń oraz działalności firmy Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295.(patrz rozdział „przetwarzanie i ochrona danych osobowych”).

Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik uzyskuje dostęp do zasobów e-learningowych po dokonaniu odpowiedniej do danego kursu całości opłaty. W przypadku rezygnacji z kursu, kwota zakupu nie ulega zwrotowi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest ochronić poufność swojego hasła dostępu do platformy edukacyjnej.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, które udostępnia z wykorzystaniem platformy elearningowej.
 4. Zabrania się wykorzystywania platformy elearningowej do:
  • działań niezgodnych z prawem;
  • działań mających na celu złamanie haseł innych Użytkowników;
  • działań na szkodę firmy Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295
  • działań z zakresu usług komercyjnych;
 5. Użytkownicy posiadający konto w platformie e-learningowej wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej.
 6. Zabrania się Użytkownikom umieszczania na platformie szkodliwych skryptów lub takich, które w skutek swego działania mogą spowalniać pracę platformy szkoleniowej lub jej destabilizację. Zabrania się także tworzenia kont, w których nazwa Użytkownika zawiera treści naruszające dobra firmy Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295 lub dobra osobiste innych Użytkowników.
 7. Konto Użytkownika nie wywiązującego się z powyższych postanowień może zostać zablokowane tymczasowo lub usunięte bez ostrzeżenia.
 8. Konta Użytkowników, którzy nie wykonali żadnej aktywności na platformie szkoleniowej w okresie 6 miesięcy zostają automatycznie usunięte bez wcześniejszego informowania.
 9. Przeznaczeniem niniejszej platformy e-learningowej jest jej wykorzystanie w celach edukacyjnych. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta na platformie e-learningowej tj. swojego loginu i hasła dostępu.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do platformy dla użytkownika w przypadku korzystania z platformy w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, w szczególności przy udostępnianiu danych dostępowych osobom trzecim, a także wykorzystywania informacji znajdujących się na platformie w sposób mogący spowodować szkodę dla firmy Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295 lub dobra osobiste innych Użytkowników..
 11. Użytkownika korzystającego z platformy e-learningowej obowiązują zasady net-etykiety oraz zakaz umieszczania na platformie informacji, które powodują łamanie prawa Polskiego. Nieprzestrzeganie zasad obliguje Administratora platformy do zablokowania konta użytkownika. Ponowne przydzielenie możliwości korzystania z zasobów platformy e-learningowej może nastąpić dopiero po wyjaśnieniu przyczyn zablokowania dostępu.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Firma Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295 jako administrator danych osobowych użytkowników, udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi e-learningowej, gwarantuje ich prawidłową ochronę. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z usługi e-learningowej. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami regulaminu – na podstawie zgody użytkownika. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników podejmowane jest w celu oraz w zakresie koniecznym do realizacji usługi e-learningowej.
 3. Dane osobowe zgromadzone na platformie mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, oraz podmiotom reprezentującym firmę Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295 w dochodzeniu roszczeń przysługującym im w związku ze świadczeniem usługi elearningowej w stosunku do Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe.
 4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi, prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tychże danych. W przypadkach przewidzianych w ustawie, użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administratorowi przysługuje także prawo przetwarzania, w tym gromadzenia i przechowywania danych charakteryzujących sposób korzystania przez użytkownika z usługi e-learningowej zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa.

Ochrona praw autorskich

 1. Wszystkie treści i materiały umieszczone na Platformie objęte są ochroną wynikającą z Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku ( tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1231).
 2. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach platformy treści lub oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania oprogramowania, treści oraz towarzyszącej im dokumentacji. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania oprogramowania lub treści w ramach innych materiałów. Dozwolone korzystanie ogranicza się do ich eksploatacji w ramach własnego użytku osobistego.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim swoich danych dostępowych do konta na platformie e-learningowej tj. swojego loginu i hasła dostępu.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich firmy Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295, firma ta na podstawie Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, korzysta z prawa roszczenia cywilnoprawnego w stosunku Użytkownika naruszającego jej prawa autorskie, a Użytkownik ten naraża się również na odpowiedzialność karną.

Pomoc techniczna

 1. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem platformy e-learningowej na adres e-mail kontakt@akademiadekoracji.pl. Zgłoszenia rozpatrywane są w okresie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia.
 2. Firma Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295 dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku ich faktycznego wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych przez zewnętrznego dostawcę platformy.
 3. Firma Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295 nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na platformie spełnią oczekiwania i wymagania użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na komputerze użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów, i że jest ono zgodne z każdym systemem komputerowym, na którym się go używa. Administrator oraz Firma Dzika Róża Pracownia Dekoratorska Ewa Szumińska ul. J.U.Niemcewicza 28a/2, NIP 6312219295 nie odpowiadają za ewentualne szkody użytkownika poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy e-learningowej.

Odstąpienie od umowy

  1. W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Autorem
   kursu, możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby to zrobić, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: kontakt@dekoracje-sal.com
   Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który tutaj: Formularz odstąpienia

   UWAGA!
   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który dokonał zakupu produktu online, lub innych treści cyfrowych w serwisie zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) zgodnie, z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zwroty i reklamacje

 1. Skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kontakt@dekoracje-sal.com Rozpatrujemy reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Uczestnika w trakcie rejestracji.Reklamacja winna zawierać oznaczenie Uczestnika (imię, nazwisko – tak aby mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Tutaj możesz pobrać formularz reklamacyjny: Pobierz

Płatności

 1. W ramach platformy akademiadekoracji.pl za zakupy można dokonać płatności tradycyjnym przelewem bankowym na numer konta wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym po dokonaniu zakupu lub poprzez płatności internetowe obsługiwane przez DotPay.pl
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
platnosci dotpay

Postanowienia końcowe

 1. Administrator może wprowadzać zmiany oraz ulepszenia w oprogramowaniu oraz treści bez konieczności informowania o tym użytkownika. W związku z powyższym Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania, i treści. Administrator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi e-learningowej były jak najmniej uciążliwe dla użytkownika.
 2. Odmowa przyjęcia dokonanych zmian, automatycznie oznacza rezygnację z korzystania z platformy e-learningowej. W takim przypadku użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie do powiadomienia administratora platformy w celu usunięcia jego konta.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu bez uprzedzenia , natomiast wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Administratora będą bezzwłocznie zamieszczane na Platformie.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.